Levande-bilder_cover_anim_SB_1280-min

Levande Bilder – Levande Stad

2015 to 2020 Geska was the Creative Director for the project Smart Kreativ Stad. The outcome of the project was gathered in the book Levande Bilder - Levande stad (Vibrant Images - Vibrant City), which Geska co-edited with Annika Wik. Vibrant Images - Vibrant City is an anthology on new perspectives on film and moving images in urban space. Here, among other things, you can read about Performing Pictures' work in the public space. The book, which grew out of a fruitful collaboration with award-winning designer Joakim Sjögren, won the prize of Excellent Design at Svensk Bokkonst 2021 and was nominated for the Swedish Design Award in the category Editorial / Book / Print.

Levande bilder—levande stad är en antologi om nya perspektiv på film och rörlig bild i stadsrummet utifrån erfarenheter i projektet Smart Kreativ Stad, som Performing Pictures Geska Brecevic var konstnärlig ledare för 2015– 2020.

I det femåriga EU-projektet har nya former av samarbeten undersökts i elva pilotstudier, vilka resulterat i fem nya perspektiv på rörlig bild. Dessa utgör ryggraden för de fem kapitlen i Levande bilder—levande stad: nya perspektiv på plats, på filmens uttryck och format, på kreatörer och filmskapares roll, på åskådare och publik samt på samverkan och strukturutveckling.

I antologin visas vad som prövats och gjorts i projektet, vilka resultat och utvecklingsområden som framträtt. Den rymmer röster från människor som deltagit i projektet: kreatörer och filmskapare, arkitekter, fastighetsägare, forskare etc. Härtill kommer ett rikt och inspirerande bildmaterial, tipslistor med handfasta råd och visioner om de strukturella förändringar som kan föra filmens roll framåt i stadsrummet. I arbetet med boken integreras följeforskningsarbetet med projektets mer produktionsinriktade verksamhet.

Red. Geska Helena Brecevic & Annika Wik
Design & Art Direction: Joakim Sjögren
Tryck: Livonia Print, Riga, 2020
Utgiven av Film Capital Stockholm med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

264 sidor, färgtryck
Inbunden: ISBN: 978-91-519-5856-9
E-bok: ISBN 978-91-519-5857-6

Vi har fortfarande ett par exemplar kvar av boken och skickar gärna mot porto- och emballagekostnad. Det går också att läsa boken online eller ladda ner en digital versionhär (PDF).

In English

2015 to 2020 Geska was the Creative Director for the project Smart Kreativ Stad. The outcome of the project was gathered in the book Levande Bilder - Levande stad (Vibrant Images - Vibrant City), which Geska co-edited with Annika Wik. Vibrant Images - Vibrant City is an anthology on new perspectives on film and moving images in urban space. Here, among other things, you can read about Performing Pictures' work in the public space. The book, which grew out of a fruitful collaboration with award-winning designer Joakim Sjögren, won the prize of Excellent Design at Svensk Bokkonst 2021 and was nominated for the Swedish Design Award in the category Editorial / Book / Print.

Vibrant Images—Vibrant City (Original title: Levande bilder—levande stad) is an anthology compiling new perspectives on film and moving images in urban space gleaned from our five-year EU project, Smart Kreativ Stad.

We have looked into new forms of collaboration through eleven pilot studies, resulting in five new perspectives on moving images. These form the backbone of the five chapters of Vibrant Images—Vibrant City: new perspectives on space, on the expression and format of film, on the role of creators and filmmakers, on spectators and audiences, and on partnerships and structural development.

The anthology presents all that has been tested and accomplished in the project, and the results and areas for development that have emerged. It includes the voices of people who have participated in the project: creators and filmmakers, architects, property owners, researchers, et al. It includes a rich, inspiring collection of images, as well as lists of tangible advice and visions of the essential structural changes that can promote film in urban spaces. In the work with the book, the ongoing evaluation research has been integrated with the more production-focused operations of the project.

Editors: Geska Helena Brecevic & Annika Wik
Design & Art Direction: Joakim Sjögren
Print: Livonia Print, Riga, 2020
Published by Film Capital Stockholm supported by the European Regional Development Fund.

264 pages, color print
Print: ISBN: 978-91-519-5856-9
E-book: ISBN 978-91-519-5857-6

Read Online / Download here (PDF)
Mainly in Swedish, with some articles in English.

Levande-bilder_designpriset_nom.png Levande-bilder_14-2876x2106.jpg Levande-bilder_2-2876x2106.jpg Levande-bilder_3-2876x2106.jpg Levande-bilder_11-2876x2106.jpg Levande Bilder uppslag